TS 12436

TS 12436 Yangın Önleme - Tatil Köyleri - Genel
Bu standard tatil köylerinde çıkabilecek yangınlara karşı alınması gereken önleme tedbirlerine dairdir.


− Bu standard, Türk Standardları Enstitüsünün Yangın Önleme Standardları Özel Daimi  Komitesince hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulunun 3 Nisan 1998 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.
− Bu standardın hazırlanmasında, milli ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, milletlerarası standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standardlarındaki esaslar da gözönünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.

− Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici, imalatçı ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapılmış ve alınan görüşlere göre olgunlaştırılmıştır.

KONU,TARİF, KAPSAM

KONU

Bu standard tatil köylerinde çıkabilecek yangınlara karşı alınması gereken önleme tedbirlerine dairdir.

TARİFLER

Tatil Köyleri
Tatil köyleri: Deniz kenarları, yaylalar veya tabiî güzellikler içerisinde büyük yerleşim birimlerinde uzak, meskün mahallerde gerek turizm, gerekse sağlık ve dinlenme maksadıyla rahat bir konaklama yanında çeşitli spor, eğlence, kültürel, sağlık ve satış hizmetlerinin verildiği dağınık yerleşme düzeninde en fazla 3katlı yapılardan oluşan, en az 200 yataklı konaklama tesisleridir.

Diğer Tarifler
Bu standardda geçen diğer terimlerin tarifleri TS 73951), TS 7486, TS 9648 ve TS 10223de verilmiştir

GENEL KURALLAR

Tatil köylerinde yapıların iç duvar ve yangın bölmelerİ TS 9935e uygun olmalıdır.
Tatil köylerinde her bir binanın kapı ve pencere elemanları, acil durumlara karşı açılmayı engellemeyecek şekilde tasarımlanmış olmalıdır.

Tatil köylerini oluşturan ana binalarda, eğlence ve satış hizmet binalarında acil durumlar için yangın tahliye kapıları bulunmalı, bunlar dışarıya açılmalı; yangın tahliye kapılarının bağlandığı kaçış yollarının aydınlatılması TS 10545e uygun olmalı ve kaçış yollarını gösteren ışıklı levhalar bulunmalı bu levhalardaki işaret ve semboller TS 10691e uygun olmalıdır

Tatil köylerinin yöneticisi, tatil köyü ile ilgili yangından koruma planına sahip olmalı ve bu plan içerisinde bulunan yangınla mücadele araç ve gereçleri koruma planında belirtilen yerlerde ve çalışır durumda bulundurmalıdır. Yangından koruma planı umumun göreceği uygun yerlere asılmalıdır.

Tatil köylerinde yangın anında, yangından sorumlu kişilerin yangın planına göre ne yapacağı belirlenmeli ve bu konuda yeterli eğitim ve tatbikatlar, sorumlu yönetici tarafından yaptırılmalıdır.

Tatil köylerinde tek ve çok katlı binalar ile eğlence ve satış hizmetlerinin görüldüğü binalarda TS 11527de belirtildiği şekilde kullanılan yapı elemanları (kapı, pencere ,duvar vb), yangına en az 1 saat süre ile dayanabilecek malzemeden yapılmış olmalıdır.

Tatil köylerinde elektrik tesisatında kullanılan kablolar TS 9756, TS 9757, TS 9758, TS 9759, TS 9760, TS 9761e uygun olmalı ve TS 11527de belirtildiği şekilde tatil köylerini oluşturan mahallerdeki yer altı elektrik hatları en az 0,8 m, su ve kanalizasyon hatları, o bölgenin donma derinliğinin altındaki bir derinliğe yerleştirilmelidir.

Tatil köylerinde binaların elektrik tesisatları TS 5018e uygun olmalı ve kullanılan otomatik sigortalar TS 5630a uygun olmalıdır.
1) Bu standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasında verilmiştir.

Tatil köylerinde yıldırım tehlikesine karşı TS 622e ye uygun paratöner tesis edilmelidir.

Tatil köylerinde, yeraltı elektrik hatlarının geçtiği güzergâhlar tatil köyü vaziyet planında açıkça gösterilmiş olmalı ve yeraltı elektrik hatlarının ana bağlantı noktalarını gösteren yer üstü acil durum levhaları TS 10691e uygun olarak yerleştirilmelidir. 

Tatil köylerinde, konaklama tesisleri ile eğlence ve satış hizmetlerinin görüldüğü binalar çevresinde yangına sebep olabilecek TS 11370de belirtilen patlayabilir ve yanabilir maddelerin depolanmasına müsaade edilmemelidir.

Tatil köylerinde TS 9684e uygun su ikmal kaynaklarından veya TS 11527de belirtildiği şekilde 12000 litrelik devamlı su kaynağından beslenen harici yangın hattı ve hidrantlar tesis edilmelidir.

Hidrantlar

TS 2821e uygun olmalı ve binalarda, yangın hidrantlarına kolayca bağlanabilen TS 8789a uygun yangın hortumları veya TS 11368e uygun hortum dolapları bulunmalıdır.Yeraltı ve yer üstü yangın hidrantlarının yerlerini göstermede kullanılacak levhalar TS 2821e uygun olmalıdır

Tatil köylerinde yapılacak açık ve kapalı otoparklar TS 9881e uygun olmalı ve TS 11922ye uygun yangın güvenliği alınmalı, hidrantlar TS 11926ya uygun olarak tesis edilmelidir.

Tatil köylerinde TS 9684e uygun olarak ana ve ara yollara yangın hidrantları yerleştirilmeli ve konaklama tesisleri arasındaki en fazla mesafe 300 myi geçmeyecek şekilde plânlama yapılmalıdır.
Tatil köylerinde ısı santralinde veya diğer binaların uygun mahellerinde TS 11368e uygun yangın hortum dolabı bulunmalıdır.
Tatil köylerindeki duman engelleri TS 10546ya uygun olmalıdır.
Tatil köylerinde kullanılacak yangınla ilgili semboller TS 10691e uygun olmalıdır.
Tatil köylerindeki eğlence yerlerinde büfe, mutfak ve depo bulunması halinde bunlara uygun yangın önleme sistemleri tesis edilmelidir.
Tatil köylerinde her binanın her katına birer adet, sosyal tesislere ( diskotek, mutfak, depo, salon, kazan dairesi, bar gazino vb) her 50 m2ye bir adet, TS 862 ye uygun en az 6 kglık elde taşınabilir yangın söndürücüler uygun yerlere konulmalı ve kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır.
Tatil köylerinde kullanılan elle taşınabilen yangın söndürücülerdeki, söndürücü maddeler TS 4971, TS 5156, TS 5346,TS 5681,TS 5684e uygun olmalıdır.
Tatil köylerinde kullanılan elle taşınabilen yangın söndürücülerin periyodik bakım ve kontrolleri TS 11748e uygun olmalıdır.
Tatil köylerinde elektrik, kalorifer, su, doğalgaz tesisatı yapımı ve kullanımı TS 4156da verilen esaslara uygun olmalıdır.
Tatil köylerinde kullanılan şenlik ve işaret fişeklerinin ateşleme kısımları önceden kâğıt veyakarton içerisine alınarak yapıştırılmalı daha sonra tahta sandıklara veya oluklu mukavva kutulara, sallanmayacak şekilde sıkıca yerleştirilerek depolara konulmalıdır.

Şenlik ve işaret fişeklerinin sandık kütleleri 40 kgı geçmemelidir.
Tatil köylerindeki yangın tehlikesine karşı yeşil alanlardaki otlar kurumadan temizlenmelidir.
Tatil köylerinde yangına karşı alınmış tedbirler yılda en az bir kere kontrol edilerek yeterliliği tespit edilmelidir.
Tatil köylerinde yangın anında kullanılmak üzere yangın planında belirtilen miktar kadar gaz maskesi bulundurulmalıdır.

Tatil köylerinde müşteriye ait odalar her gün kontrol edilmeli ve kullanılan elektrikli, gazlı cihazlar ve makinaların periyodik kontrolleri muntazam olarak yapılmalıdır.
Yangın söndürme cihazlarının kullanılması tatil köyü personeli tarafından bilinmelidir.
Tatil köylerindeki eğlence yerlerinde yangın önlemleri TS 11644e uygun olmalıdır.

YAKIT OLARAK DOĞAL GAZ KULLANILAN TATİL KÖYLERİ

Tatil köyünün bulunduğu mahalde doğalgaz teminini sağlayan bağlantılar ve yer altı boru sistemleri, projesine uygun olmalıdır.

Doğalgaz kapatma vanaları yer seviyesinden en az 150 mm yukarıda olmalıdır.

Doğalgaz kapatma vanaları kesinlikle bodrumda bulunmamalıdır

Doğalgaz sayaçları, giriş ve çıkış borularına bağlandıktan sonra boşta bırakılmamalı, desteklenmelidir.

Doğalgaz sayaçları, muhtemel yangın bakımından elektrik sayaçlarından uzağa monte edilmelidir.

Doğalgaz sayaçları, havalandırması bulunan yerlerde ve ateşleyici kaynaktan en az 1 m uzakta bulunmalıdır.

Doğalgaz sayaçlarının girişinde mutlaka bir kapatma vanası bulunmalıdır.

Doğalğaz boruları, zeminden en az 45 cm derinliğe yerleştirilmeli ve yalıtılmalıdır.

Doğalgaz boruları, diğer yeraltı sistemlerinden (elektrik, telefon, su kanailzasyon vb) ayrı olacak şekilde planlanmalıdır.

YAKIT OLARAK FUEL - OİL VEYA MOTORİN KULLANAN TATİL KÖYLERİ

Fueloil veya motorin depolama tankları yer altında ve tercihen konaklama tesislerinin dışında bulunmalıdır.
Depolama tankının hacmi TS 11527de belirtildiği şekilde yıllık yakıt tüketiminin % 20sinden fazla olmamalıdır.
Depolama tanklarının boru hatları dış tesirlere karşı korunmalıdır.
Depolama tanklarının yer üstü kısımlarında bulunan kontrol vanaları ve regülatörleri karabuza ve rutubete karşı korunmalıdır.
Isıtma brülörlerine bağlanan yakıt tanklarınının kapasitesi TS 11527de belirtildiği şekilde en çok 2500 lt olmalı, yedekli sistemlerde iki tank kullanılması halinde, iki tankın toplamı en çok 2500 lt olmalıdır.
İki tank kullanılması halinde tanklar çapraz bağlanmalı, her tankın kendine ait açma kapama sistemi bulunmalıdır.
Tankın sağa, sola, aşağı, yukarı hareketini engellemek için tanklar yangına dayanıklı
malzemeyle desteklenmelidir.
TS 11527de belirtildiği şekilde tank kapasitesi 2500 lt olan tanklarda 38 mmlik, 1900 ltden az kapasiteli tanklarda ise 32 mmlik demir havalandırma borusu kullanılmalıdır.

TATİL KÖYÜ PERSONELİNE DÜŞEN GÖREVLER

Bir yangın anında tatil köylerinin yangın sorumlusu konaklama tesislerinde kalan tüm personel ve müşteriyi dışarıya çıkarmalıdır.
Yangın sorumlusu, itfaiyeye haber vermeli ve en yakın yangın ikaz ve alarm sistemini devreye sokmalıdır.
Yangın sorumlusu, yangın yerine yanma tehlikesi olan cisimlerin girmesine engel olmalıdır.
Elektrik, doğalgaz ve diğer yakıt sistemleriyle, çalışan cihaz ve sistemler hemen kapatılmalıdır.
Yangın sorumlusu yangın anında meydana gelen dumanın tahliyesi için en yakın havalandırma sistemini devreye sokmalıdır.

ATIF YAPILAN TÜRK STANDARDLARI
TS 622/Aralık 1990 Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları
Requirements For Lightning Protection of Structures
TS 862/Aralık 1989 Yangın Söndürücüler ( Elde Taşınabilen) Tadil :1990 /11, 1992/11 1994/02 1995/04) Hand Fire Extinguishers (Amendment: 1990 /11, 1992 /11, 1994/02,1995 /04)

TS 2821/Nisan 1995 Hirdrantlar Hydrants
TS 4156/Nisan 1995 Yangın Önleme Umumî - Yerlerde - Gruplandırma Ekipman ve Sistemler - Genel Fire Protection General Rules for Fire Protection in Common Places Grouping  Equipment and Systems
TS 4971/Kasım 1986 Yangın Söndürme Tozu - Sodyum Bikarbonat Esaslı Fire - Extinguishing Agent - Sodium Bicarbonate
TS 5018/Ocak 1987 Otomatik Sigortalar- Anahtarlı Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Minitature Circuit - Breakers for Domestic and Similar General Purposes
TS 5156/Nisan 1987 Yangın Söndürme Tozu - Potasyum Bikorbonat Esaslı Fire - Extinguishing Agent - Potassium bicarbonate
TS 5346/Kasım 1987 Yangın Söndürücü Köpük Sıvısı Konsantreleri - Protein Esaslı Foam Liquid Concentrates - Fire Extinguishing Protein Based
TS 5681/Nisan 1988 Yangın Söndürücü Köpük Sıvısı Konsantreleri Sentetik Esaslı - Orta ve Çok Kabaran Foam Liquid Concentrates - Fire Extinguishing Synthetic - Medium and High Expansion
TS 5630/Mart 1988 Otomatik Sigortalar - Vidalanabilir Tip Ev ve Benzeri Yerlerdeki Tesisatlarda Aşırı Akıma Karşı Koruma İçin Kullanılan Screw -in Type Circuit Breakers For Overcurrent Protection for Household and  Similar Installations
TS 5684/Nisan 1988 Yangın Söndürme Tozu - Monoamonyum Fosfat Esaslı Fire Extinguishing Agent - Monoamonium Phosphate
TS 7395/Eylül 1989 Yangından Korunma - Terimler - Tahliye ve Kaçış Yolları Fire Protection - Vocabulary Part 6: Evacuation and Means of Escape
TS 7486/Ekim 1989 Yangından Korunma Terimler Fire Protection - Vocabulary Part 1: General Terms and Phenomena of Fire
TS 8789/Şubat 1991 Hortumlar Plastik Hortum - Genel Amaçlar İçin Katlanıp Rulo Haline Getirebilen Su Hortumu -Tekstil Takviyeli Plastic hose - General Purpose Callapsible water hose Textile Reinforced
TS 9648/Aralık 1991 Yangın Söndürücüler - Kuru Kimyasal Toz Sistemleri Terim ve Tarifler Fire Extinguishers - Dry Chemical Powder Systems, Terms And Suppression Means
TS 9684/Aralık 1991 Yangın Söndürme - Su İkmal Kaynakları Fire Extinguishing - Water Supplies  ICS 13.220.20 TÜRK STANDARDI TS 12436/Nisan 1998

TS 9756/Ocak 1992 Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Anma Gerilimi En çok 450 /750 V Olan - Bölüm 1 - Genel Şartlar Polivinyl Chloride Insulated Cables of Rated voltages up to and Including  450/750 V - Part 1 General Requirements
TS 9757/Ocak 1992 Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Anma Gerilimi En Çok 450/750 V olan - Bölüm 2 - Deney Metotları Polivinyl Chloride Insulated Cables of Rated Voltages Up to and Including 450 /750 V Part 2 - Test Methods
TS 9758/Ocak 1992 Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 3 - Sabit Tesisat İçin Kılıfsız Kablolar Polivinyl Chloride Insulated Cables of Rated Voltages Up to and Including 450
/750 V Part 3 - Unsheated Cables for Fixed Wiring
TS 9759/Ocak 1992 Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Anma Gerilimi En Çok 450/750 V olan - Bölüm 4 - Sabit Tesisat İçin Kılıfsız Kablolar  Polivinyl Chloride Insulated Cables of Rated Voltages Up to And İncluding  450 /750 V Part 4 - Unsheated Cables for Fixed Wiring
TS 9760/Ocak 1992 Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 5 - Bükülgen Kablolar (Kordonlar) Polivinyl Chloride Insulated Cables of Rated Voltages Up to and Including 450 /750 V Part 5 -Flexible Cables

TS 9761/Ocak 1992 Kablolar - Polivinil Klorür Yalıtımlı - Anma Gerilimi En Çok 450/750 V Olan - Bölüm 6 - Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin KablolarPolivinyl Chloride Insulated Cables of Rated Voltages Up to and Including 450 /750 V Part 6- Lift cables and Cables for Flexible Connections

TS 9881/Şubat 1992 Araç Park Yerleri - Sınıflandırma, Yapım ve İşletme Kuralları
TS 9935/Mart 1992 Yapıları Yangından Koruma Tedbirleri Yapı Tipleri Fire Protection of Buildings - Types of Building

TS 10223/Ocak 1993 Yangından Korunma - Yangınla Mücadele, Kurtarma İşlemleri ve Tehlikeli Maddelerin Taşınması -Terimler ve Tarifler Fire protection - Vocabulary -Part 8: Terms Specific to Fire Fighting Rescue  Services and Handling Hazardous Materials

TS 10545/Aralık 1992 Yangından Korunma - Kaçış Yollarınının Aydınlatılması Fire Protection - Ulimination of Means of Escape  TS 10546/Aralık 1992 Yangından Korunma - Yapılarda Duman Engelleri Fire Prevention - Smoke Barriers in Buildings

TS 10691/Şubat 1993 Yangından Korunma -Semboller  Fire Prevention - Symbols
TS 11368/Nisan 1994 Yangın Önleme - Hortum Dolapları Fire Protection - Hose Houses
TS 11370/Nisan 1994 Yangın Önleme - Parlama ve Patlama - Genel Fire Prevention - Combustion and Explotion - General
TS 11527/Ocak 1995 Yangın Önleme - Toplu Konutlar - Genel Kurallar Fire Protection - Community Buildings -General Rules  

TS 11644/Nisan 1995 Yangın Önleme - Eğlence Yerlerinde - Genel Kurallar Fire Protection - At Place of Amusement - General Rules
TS 11748/Nisan 1995 Yangın Söndürme Tüplerinin Periyodik Kontrol ve Bakımı Periodic Control and Maintenance of Fire Extinguishers Tubes
TS 11922/Ocak 1996 Yangın Önleme - Açık ve Kapalı Otoparklar - Genel Fire Prevention - At the Open Air and Enclosed Parking Structure - General
TS 11926/Ocak 1996 Yangın Muslukları (Hidrantlar) Tesis ve Kullanım Kuralları The Rules for Installing and Using Hydrands