TS 10783

TS 10783 Umumi yerlerde yangından korunma ekiplerinin Kurulması ve görevleri 

Bu Standard, umumi yerlerde yangından korunma ekiplerinin kurulması ve bu ekiplerin görevleri ile ilgili genel kurallara dairdir. 

 

Yangından Korunma Amirliği

Yangından korunma amirliği, umumi yerlerde, yangından korunma, mücadele kontrol, denetim ve ilgili hizmetlerin yürütüldüğü ve ilk müdahalenin yapılmasından sorumlu olan birimdir.

Yangından Korunma Amiri

Yangından korunma amiri, görevli bulunduğu yerin yangından korunması, kurtarılması, kontrolü ve yangının söndürülmesiyle ilgili tedbirlerin alınması ve aldırılmasıyla, yangından korunma ekiplerinin sevk ve idaresinden sorumlu, kurum veya iş yeri yetkilisi tarafından görevlendirilen personeldir.

Yangından Korunma Ekipleri

Yangından korunma ekipleri, umumi yerlerde görevli personelden, iş yerlerinin özelliği, çalışan personel sayısı, yangınla mücadele araç-gereçlerinin cins ve adetleri, dikkate alınarak kurulan ekiplerin görevlerinin özelliklerine göre ekip başı yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana getirilen ekiptir.

Söndürme Ekibi

Söndürme ekibi, bina ve tesislerde çıkan yangınlara, anında müdahale eden, yayılmasını önleyen, söndüren ve can kurtarma faaliyetlerine yardım eden ekip başı yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana getirilen ekiptir.

Kurtarma Ekibi

Kurtarma ekibi, yangın sırasında bina ve tesislerin en kısa zamanda tahliyesini sağlayan, mahsur kalanlar ile üzerinde "Yangında İlk Kurtarılacak" etiketi bulunan eşyayı öncelik sırasına göre kurtaran, ekip başı yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana getirilen ekiptir.

Koruma Ekibi

Koruma ekibi, yangın sırasında meydana gelebilecek panik ve düzensizlikleri önleyen, kurtarılan malzemelerin korunmasını ve halkı ve personeli yangın mahalline yaklaştırmayacak ekiplerin çalışmasını sağlayan ve yangından sonra kurtarılan malzemeyi ilgili birimlere tutanakla teslim eden, ekip başı yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana getirilen ekiptir.

İlk Yardım Ekibi

İlk yardım ekibi, yangın süresince yanarak ya da diğer sebeplerle yaralanan ve dumandan boğulma tehlikesi geçiren kimselere gerekli ilk yardımı yapan, ekip başı yönetiminde yeterli sayıda personelden meydana getirilen ekiptir.

Ekip başı

Ekip başı, sorumlu bulunduğu ekibin görevlerine göre, yangın süresince hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlayan, sevk ve idare eden ve yangından korunma amirine karşı sorumlu olan personeldir.

Ekip Personeli

Ekip personeli, görevli bulunduğu ekibin görevlerine göre yangın anında hizmeti en iyi şekilde yerine getiren ve ekip başının emir ve direktiflerine göre hareket eden personeldir.

 

GENEL KURALLAR

Ekiplerde Görevlendirilen Personelde Aranılacak Özellikler:
-Yaşı 20 ile 45 arasında, sağlık durumu bu hizmeti yapmaya elverişli olmalı,
-Askerlikle ilişkisi (sefer görev emri) olmamalıdır.
Ekiplerde görevli personel, TS 41561)’ya göre görevleri ile ilgili kurslardan geçmiş olmalıdır.

Umumi Yerlerde

Ekiplerde görevlendirilecek personel sayısı
- Ekiplerde görevlendirilecek personel sayısı TS 4156’ya göre teşkil edilen gruplardan.
- En çok 30 personel çalışan iş yerlerinde kurulacak yangından korunma ekiplerinde, 1 ekip başı ve 1 ekip personeli olmak üzere 2, şer personel.
- 30-100 personel çalışan iş yerlerinde kurulacak ekiplerde 1 ekip başı ve 3 ekip personeli olmak üzere 4’er personel.
- 100-200 personel çalışan iş yerlerinde kurulacak ekiplerde, 1 ekip başı ve 7 ekip personeli olmak üzere 8’er personel.
- 200’den fazla personel çalışan iş yerlerinde 1 ekip başı ve 10 ekip personeli olmak üzere 11’er personel görevlendirilmelidir.
- TS 4156’ya göre gruplandırılan umumi yerlerden, en çok 30 personel çalıştıran iş yerlerinde kurulacak yangından korunma ekiplerinde, 1 ekip başı ve 1 ekip personeli olmak üzere 2’şer personel,
- Umumi yerlerde en çok 100 personel çalıştıran iş yerlerinde kurulacak ekiplerde 1 ekip başı ve 3 ekip personeli olmak üzere 4 er personel,
- En az 200 personel çalıştıran iş yerlerinde kurulacak ekiplerde 1 ekip başı ve 7 ekip personeli olmak üzere 8 er personel,
- 200 den fazla personel çalıştıran iş yerlerinde kurulacak ekiplerde ise; 1 ekip başı ve 10 ekip personeli olmak üzere 11’er personel görevlendirilmeli,
Bu Standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, İngilizce ve Türkçe isimleri kapak arkasında verilmiştir.

 

Ekiplerde Görevli Personelin Kayıt, Kabul ve Takibi 

- Ekiplerde görevlendirilecek personel; savunma uzmanı veya sivil savunma uzmanı ile kurumun en yetkili amiri tarafından, savunma uzmanı bulunmayan kuruluşlarda yangından korunma amiri ile kurumun en yetkili amiri tarafından Madde 1.1.1 ’deki kısımlar dikkate alınarak belirlenmeli,
- Yangından koruma amiri tarafından görevlendirilen her personel için, bir dosya tanzim edilmeli ve Ek-1’deki bilgi formu doldurularak bu dosyada muhafaza edilmeli,
- Ekipde görevlendirilen personele, Ek-2’deki kimlik kartı düzenlenerek verilmeli,
- Ekiplerde görevlendirilen personelin, çok gerekli olmadıkça görev yerleri değiştirilmemeli,
- Her ne sebeple olursa olsun kuruluştan ayrılan veya yer değiştiren personelin yerine Madde 1.1.1’de belirtilen hususlar dikkate alınarak hemen başka bir personel görevlendirilmeli ve eğitimde getirilmelidir.
- Ekipteki personele en az yılda iki defa görevleri ile ilgili eğitim ve tatbikat yaptırılmalıdır.

ÖZEL KURALLAR

Yangından Korunma Amirinin Görevleri

- Sorumluluğundaki bina ve tesislerde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalı,

- Tespit edilen aksaklıkları, savunma veya sivil savunma uzmanı yada kurumun yetkili amirine bildirerek giderilmesini sağlamalı,
- Ekiplerde görevli personelin şahsi dosyalarını tutmalı, görevleri ile ilgili hususların takibini sağlamalı,
1)Bu standard metninde atıf yapılan standardların numaraları,yayım tarihleri,İngilizce adı ve Türkçe
isimleri kapak arkasında verilmiştir.

- Meydana gelen yangının acilen şehir itfaiyesine ve ilgili yerlere duyurulmasını sağlamalı,
- Yangın anında personeli göreve acilen sevk ederek söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım çalışmalarını yönetmeli,
- Savunma veya sivil savunma uzmanının talepleri tarafından yerine getirmeli,
- Görevli personelin yangın tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve tatbikatlarının yaptırılmasını sağlamalı.
- Söndürme araç-gereç ve cihazlarının bakım ve korunmasını sağlamalı,
- Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapmalı,
- Kurum sivil savunma uzmanı veya sivil savunma amiri ile işbirliği yapmalıdır.

Ekiplerin Görevleri

Söndürme Ekibi

Sorumlu bulunduğu bina ve tesiste çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalı,
- Mevcut yangın söndürme araç ve gereçlerinin aylık kontrollerini yapmalı, tespit edilen aksaklıklar yangından korunma amirine bildirmeli,
- Yangın esnasında ve sonrasında yangından korunma amirinin vereceği emirler yerine getirmeli Yangın tedbirleri ile ilgili eğitim ve tatbikatlara katılmalıdır.

Kurtarma Ekibi

- Yangın esnasında yangına maruz kalan can ve malı kurtarmalı,
- Yangının yayılabileceği yerlerdeki çalışan personel ve malzemenin tahliyesini yapmalı,
- Yangın kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalı,
- Yangın esnasında kurtarılan malzemeyi koruma ekibine teslim etmeli,
- Yangından korunma amirinin vereceği emirleri yerine getirmeli
- Yangın tedbirleri konusunda yapılan eğitim ve tatbikatlara katılmalıdır.

Koruma Ekibi

- Yangın anında meydana gelen panik ve karışıklığı önlemeli,
- Yangından kurtarılan malzemeyi teslim almalı, bu malzemeyi muhafaza etmeli,
- Yangından sonra teslim alınan malzemenin ilgililere iadesini yapmalı,
- Yangından korunma amirinin vereceği emirleri yerine getirmeli
- Yangın tedbirleri konusunda yapılan eğitim ve tatbikatlara katılmalıdır.

İlk Yardım Ekibi

- Yangın esnasında ve malzeme kurtarma sırasında yaralanan ve hastalanan şahıslara ilk yardımı yapmalı,
- Gerektiğinde diğer ekiplere yardım etmeli,
- Yangından korunma amirinin vereceği emirleri yerine getirmeli
- Yangın tedbirleri ile ilk yardım konusunda yapılan eğitimlere katılmalıdır.

YARARLANAN KAYNAKLAR
- 6/6851 karar sayılı (Devlet Tarafından Kullanılan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki) yönetmelik.
- Sivil Savunma Koleji Ders Notları